Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Itech Global Sp. z o.o. drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Itech Global Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7 lok. 117, 15-102 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Białegostoku Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000652066, NIP: 9662108221, kapitał zakładowy: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej email: itechbiuro@gmail.com,
 3. Regulamin zawiera również informacje, które Itech Global Sp. z o.o. zobowiązana jest przekazać Usługobiorcy zainteresowanemu zawarciem umowy w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.).
 4. Itech Global Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie https://shop.itechglobal.eu
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://shop.itechglobal.eu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuję się Usługobiorca.

§2 Definicje

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

 1. Usługodawca – rozumie się przez to Itech Global Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7 lok. 117, 15-102 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Białegostoku Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000652066, NIP: 9662108221, kapitał zakładowy: 5 000 zł
 2. Usługobiorca - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:
  1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
  2. poprzez Sklep zawiera umowę z Usługodawcą w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem: https://shop.itechglobal.eu
 4. Towar – rozumie się przez to oferowane w ramach Sklepu przez Usługodawcę rzeczy do sprzedaży
 5. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Usługodawcy przez Usługobiorcę w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
 6. Konto - konto założone dla Usługobiorcy w Serwisie w wyniku procesu rejestracji;
 7. Serwis - witryna internetowa Sklepu Usługodawcy;
 8. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

§3 Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. udostępnienie informacji o oferowanych Towarach i ich cenach,
 2. zawarcie Umowy sprzedaży, o której mowa w §8,
 3. udostępnienie formularza o zamówienie wizyty przedstawiciela Usługodawcy, o którym mowa w §9.

§4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer co najmniej w wersji 7.0 lub Firefox co najmniej w wersji 44.0 z dostępem do Internetu.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.
 3. Połączenie z serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (klucz 256 bitów).

§5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca może anonimowo korzystać z serwisu, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. Z usług umożliwiających zawarcie umowy z Usługodawcą mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej), osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. W celu korzystania z usługi umożliwiającej zawarcie umowy z Usługodawcą wymagane jest założenie konta lub/i podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
  1. imię i nazwisko lub nazwa (firma);
  2. numer NIP,
  3. siedziba lub adres zameldowania na pobyt stały;
  4. adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zameldowania na pobyt stały;
  5. numer telefonu do kontaktu;
  6. adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przechowywania w bezpiecznym miejscu identyfikatora oraz hasła oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. W przypadku, gdy Usługobiorca utracił lub zapomniał numer identyfikatora lub hasło, Usługodawca umożliwia ich odzyskanie za pośrednictwem Serwisu.
 7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 8. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca korzystający z Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 11. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd oraz podejmowanie przez Usługobiorcę działań mających na celu blokowanie lub jakiekolwiek modyfikacje serwisu.

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługobiorca w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usług, wówczas umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia witryny.
 2. Warunki zawierania Umowy kupna składające się na procedurę zawarcia Umowy określają §7 i §8 poniżej.

§7 Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy kupna lub najmu Towaru jest możliwe bez rejestracji, jak i po dokonaniu rejestracji.
 2. Po zakupie lub w celu dokonania rejestracji Usługobiorca obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny/zamówienia znajdujący się w Serwisie, a w przypadku rejestracji wskazać unikalny identyfikator (login) i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. Po zakupie/rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego lub pozakupowego Usługobiorca wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.
 5. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego lub pozakupowego Usługobiorca oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

§8 Składanie zamówień

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po zalogowaniu się do Konta jak i bez rejestracji
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Po wybraniu Towarów i opcji „kupno” Usługobiorca umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Usługobiorca ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 4. W formularzu Zamówienia Usługobiorca wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.
 5. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie, akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia oraz akceptacja Ogólnych Warunków Gwarancji i Dostaw.

§9 Zawarcie umowy

 1. Zawartość Sklepu i inne informacje podane w Serwisie nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się stosowanie §661 Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożone przez Usługobiorcę Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, którą Usługobiorca jest związany przez okres 5dni.
 3. Akceptacja Zamówienia przez Usługodawcę następuje w okresie 5 dni od dnia złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia poprzez przesłanie do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, rodzaj umowy, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Usługodawcę złożonej przez Usługobiorcy oferty i zawarciem stosownej umowy. W przypadku, gdy Usługobiorca nie otrzyma od Usługodawcy w terminie związania ofertą potwierdzenia jej przyjęcia przez Usługodawcę przyjmuje się – niezależnie od tego, czy strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych - iż zamówienie nie zostało przez Usługodawcę przyjęte oraz że stosowna umowa sprzedaży nie została zawarta, chyba, że Usługobiorca przystąpił już do wykonania swojego zobowiązania z umowy, w szczególności poprzez wysyłkę Towaru.
 4. Niniejszy Regulamin, Ogólne Warunki Gwarancji i Dostaw w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowią integralną część zawieranej umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Gwarancji i Dostaw. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków lub regulaminów Usługobiorcy.
 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§10 Dane osobowe

 1. Logując się do Sklepu lub wypełniając formularz zamówienia Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe, w szczególności te obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • założenia i utrzymania Konta Usługobiorcy.
  • realizacji Zamówienia;
  • umieszczenia Usługobiorcy w bazie klientów Usługodawcy;
  • badania poziomu jakości Serwisu i pozostałych usług Usługodawcy.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane także w celu przekazywania Usługobiorcy drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Usługodawcy.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w powyższym Regulaminie, Ogólnych warunkach gwarancji i Dostaw.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej, będą udostępniane Usługobiorcy poprzez ich umieszczenie w serwisie internetowym
 3. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności grafika, tekst, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 4. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu.
Produkt dodany do porównania