Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie

Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze

późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość

bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od

daty wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed

jego upływem na adres Itech Global Sp. z o.o., ul. Bitwy Białostockiej 7 lok. 117, 15-102

Białystok lub przy pomocy poczty elektronicznej na itechsklep@gmail.com

2. W razie odstąpienia od umowy przez klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący

jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sklepu.

3. Towar zakupiony przez klienta podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana

była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany przez klienta towar powinien zostać

opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli

jest to możliwe, towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie z wszystkimi

dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). Po zgłoszeniu zwrotu zakupionego produktu

prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą wysyłki zwracanego artykułu. Koszt zwrotu

towaru do Sklepu ponosi klient. Zwracany produkt należy dostarczyć na adres: Itech Global

Sp. z o.o., ul. Bitwy Białostockiej 7 lok. 117, 15-102 Białystok Klient jest zobowiązany

dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot

zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia

przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

5. Zwrot zapłaty nastąpi tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że

Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku

Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

6. Zwrot kosztów dostarczenia Produktu następuje do wysokości podstawowej formy dostawy

oferowanego przez sklep. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez

Konsumenta innego sposobu dostawy pokrywa Konsument.

7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku świadczeń o

właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub

ściśle związanych z jego osobą np. towary o zmienionych parametrach (wymiarach, kolorze,

itp.) na specjalne zamówienie klienta.

8. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży o którym wyżej mowa, nie przysługuje

przedsiębiorcom dokonującym zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Reklamacje

1) Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówione Towary bez wad fizycznych i prawnych.

2) Towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją producenta, chyba że w opisie danego

towaru wprost wskazano inaczej.

3) Zakres oraz warunki gwarancji producenta określają dokumenty gwarancyjne załączone do

konkretnych produktów.

4) W przypadku gdy Kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego,

strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art.

558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5) Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.

a) Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne

Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

b) Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w

momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz

przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a

Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili

wydania Produktu temu przewoźnikowi.

c) Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o

stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu. Pisemnie na adres: Itech Global Sp. z

o.o., ul. Bitwy Białostockiej 7 lok. 117, 15-102 Białystok lub w formie elektronicznej na

adres itechsklep@gmail.com.

d) Reklamacja powinna zawierać: (i) dane Klienta, (ii) numer zamówienia, (ii) okoliczności i

dowody uzasadniające reklamację.

e) Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od

stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania

rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

f) Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co

ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie

wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

g) Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może: żądać wymiany Produktu na wolny od wad,

albo żądać usunięcia wady, albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo złożyć

oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

h) Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy

przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla

Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie

to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez

Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na

wolny od wad lub usunięcia wady.

i) Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać

wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.

Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w

sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych

kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

j) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

k) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu

na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową

wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w

porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową

wymagałoby nadmiernych kosztów.

l) W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub

prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie

reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt

Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: Itech Global Sp.

z o.o., ul. Bitwy Białostockiej 7 lok. 117, 15-102 Białystok. W sytuacji, gdy Konsument

żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia

reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien

reklamowany Produkt udostępnić w miejscu, w którym się ona znajduje oraz

poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego

Produktu.

m) Po dostarczeniu kompletu materiałów, obsługa Sklepu informuje Klienta o przyjęciu

reklamacji

n) Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 od

dnia jej złożenia. Po uznaniu zgłoszenia reklamacji za zasadne, dostarczane są nowe lub

naprawione elementy dostarczone przez producenta na koszt Sklepu.

6) Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość skorzystania

z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji

Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

między Kupującym a Sprzedawcą.

c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Produkt dodany do porównania